1.      Rendileandja õigused ja kohustused

1.1.    HM Nordic OÜ annab rentnikule üle tehniliselt korras tehnika koos selle kasutamiseks vajalike lisaseadmetega.
1.2.   Rendileandjal on lepingust tulenevate nõuete tagamiseks õigus nõuda rentnikult tagatisraha. Rendileandjal on õigus tagatisraha arvel rahuldada kõik lepingust tulenevad nõuded rentniku vastu. Kui rentniku vastu nõudeid ei teki, kohustub rendileandja tagatisraha rentnikule 30 (kolmekümne) päeva jooksul pärast lepingu lõppemist tagastama.
1.3.   Rendileandjal on õigus kontrollida tehnika seisundit ja selle korrashoidu lepingu kehtivuse ajal.
1.4.   Rendileandjal on õigus loobuda tehnika rentimisest ja lõpetada rendileping, kui on alust arvata, et tehnikat kasutatakse pahatahtlikul või ebaseaduslikul eesmärgil või vastuolus lepinguga.
1.5.   Rentniku nõudmisel esitab rendileandja rentnikule koopia nõuetest ja nende aluseks olevatest dokumentidest, mis on tekkinud tehnika kasutamise tagajärjel rendiperioodi kestel.

2.     Rentniku õigused ja kohustused

2.1.   Rentnik kohustub kasutama tehnikat heaperemehelikult, igapäevaselt jälgima tehnika tehnilist seisukorda, hoidma tehnika puhtana ja samas seisukorras nagu see oli tehnika üleandmise hetkel arvestades normaalset kulumist. Rentnik teostab vajadusel tehnika igapäevast hooldust.
2.2.   Rentnik on kohustatud tehnikat kasutama eesmärgipäraselt vastavalt valmistajatehase juhendile.
2.3.   Rentnikul on keelatud kasutada tehnikat ebaseaduslikuks tegevuseks või seadusevastastel eesmärkidel.
2.4.   Rentnikul on keelatud tehnikat valveta jätta või hüljata.
2.5.   Rentnik võib tehnikat kasutada Eesti Vabariigi territooriumil. Tehnika viimine üle Eesti Vabariigi riigipiiri on rendileandja eelneva kirjaliku loata keelatud.
2.6.  Tehnikat ei või kasutada isik, kellel ei ole tehnika kasutamiseks vastavat väljaõpet.
2.7.   Rentnik kontrollib tehnika seisundit selle üleandmisel rendileandja poolt ning kinnitab oma allkirjaga lepingul, et see vastab lepingus märgitule. Erinevused märgitu ja tehnika tegeliku seisundi vahel peab rentnik laskma märkida lepingus vastavasse lahtrisse või laskma rendileandjal kõrvaldada enne tehnika vastuvõtmist.
2.8.  Rentnikul on keelatud tehnikat ise remontida. Rentnik võib tehnika viia teenindusse või remonti vaid rendileandja eelneval loal.
2.9.  Rentnik kohustub koheselt telefoni või e-kirja teel informeerima rendileandjat asjaoludest või sündmustest, mis takistavad tehnika sihipärast kasutamist (tehniline rike, vargus, röövimine, vigastused, muud intsidendid) ning teatama viivitamatult kõikidest vigastustest ja puudustest, mis tehnikal lepingu kehtivuse ajal tekivad. Vajadusel kohustub rentnik teavitama ka politseid.
2.10. Eelmises punktis nimetatud sündmuse korral on rentnik kohustatud 24 tunni jooksul esitama rendileandjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis seletuse juhtunu kohta.
2.11.  Rentnik on kohustatud tehnika tagastama rendileandja lattu rendileandja lahtiolekuaegadel. Rentnik tagastab tehnika puhtana, samas tehnilises seisundis ja sama varustusega, nagu see oli tehnika üleandmisel rentnikule.
2.12. Rentnik vastutab tehnika eest hetkeni kuni rendileandja tehnika otsese valduse üle võtab.

3.     Vastutus

3.1.   Rentnik on täielikult vastutav rendiperioodil tehnika, selle osade ja varustuse varguse, röövimise ning tekkinud vigastuste eest ning hüvitab rendileandjale kogu tekkinud kahju.
3.2.   Rentnik vastutab rendiperioodi jooksul tehnikaga kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest.
3.3.   Rentnik hüvitab rendileandjale muuhulgas tehnika või selle osade remondi- ja/või asenduskulud või tehnika hoiustamise ja teisaldamise kulud. Rendileandja otsustab tehnika remondiettevõtte, vajadusel hindamisakti koostaja ja varuosade müüja üle.
3.4.   Renditasu maksmisega viivitamise korral on rendileandjal õigus nõuda rentnikult viivist 0,2 (null koma kaks) % viivituses olevalt summalt iga viivitatud päeva eest.
3.5.   Rendileandja ei vastuta kahju eest, mis võib tekkida rentniku poolt tehnika kasutamisel.
3.6.  Lepingust tulenevad pretensioonid ja/või nõuded teisele poolele tuleb esitada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 5 (viis) tööpäeva pärast nõude/pretensiooni aluseks oleva asjaolu tekkimist.
3.7.   Pooled vabanevad lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või täielikult, kui seda takistavad vääramatu jõuna kvalifitseeritavad asjaolud (vastavalt seadusele), kusjuures pooled on kohustatud rakendama kohaseid meetmeid, et ära hoida teisele poolele kahju tekitamine ja tagada võimaluste piires oma lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmine.

4.     Lepingu kehtivus

4.1.   Renditingimused jõustuvad tehnika üleandmisest rentnikule ja kehtivad kuni tehnika tagastamiseni.
4.2.   Rendileandjal on õigus leping erakorraliselt üles öelda ning nõuda tehnika kohest tagastamist juhul, kui rentnik on rikkunud renditingimustest tulenevaid kohustusi.
4.3.   Renditingimuste sätted, mille olemusest see tuleneb (nt kahjude hüvitamise kohustus), ei kaota kehtivust ka tehnika tagastamise järel.

5.     Muud tingimused

5.1.   Pooled peavad renditingimusi täitma heas usus, vastavuses heade kommetega ja hea tavaga.
5.2.   Vaidlused, mis tekivad lepingu täitmise käigus, lahendatakse läbirääkimiste teel ja kokkuleppel. Kui pooled kokkulepet ei saavuta, lahendatakse vaidlus vastavalt Eestis kehtivale õigusele kostja asukohajärgses kohtus.